Wie zijn wij?

De Raad van Brusselaars van Buitenlandse Herkomst (RBBH) van de Stad Brussel is een levende ruimte van interculturele dialoog die de verscheidenheid van de gemeenschappen  aanwezig op het gemeentelijke grondgebied weergeeft. Aan menselijke pluraliteit beantwoorden  veelvoudige culturen.

Historisch overzicht :

De adviesraden voor vreemdelingen werden begin jaren 70 opgericht om de deelneming van vreemde bevolkingsgroepen tot het openbaar leven,  voor te bereiden en te steunen.

De Adviesraad van de Stad Brussel werd in 1972 gecreëerd.

Directe erfgename van deze eerste representatieve vereniging, wordt de Raad van Brusselaars van Vreemde Afkomst (RBVA) op 4 juli 1994, geboren.

De politieke context is veranderd. De versoepeling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de nationaliteit wordt op basis van het grondrecht ingevoerd. Een Europese identiteit, op supranationaal niveau, ontwikkelt zich meer en meer. De eerste verkozenen van vreemde afkomst zetelen in de gemeenteraden of in de parlementen. Veel adviesraden zijn er niet meer omdat hun oorspronkelijke doelstellingen bereikt werden.

De Raad van Brusselaars van Buitenlandse Herkomst ontwikkelt een nieuwe dynamiek ; de verandering van benaming vertaalt deze nieuwe aanloop.

Hij wilt zich niet meer beperken tot een vereniging van vertegenwoordigers enkel aanwezig voor de vreemdelingen.

Hij staat voortaan open voor alle mensen van buitenlandse herkomst, dus ook voor diegene die men “nieuwe Belgen”  noemt.

De toekenning van het stemrecht en van het recht van verkiesbaarheid op lokaal niveau, aan de onderdanen van de Europese Unie, heeft ook de werking van de RBBH beïnvloed.

De mogelijkheid voor buitenlandse onderdanen met een ononderbroken verblijf van 5 jaar op het Belgische grondgebied, om zich in te schrijven op de kieslijsten voor de gemeenteverkiezingen, betekent de voltooiing van een politieke cyclus die de vreemdelingen van het statuut van gewone werkkracht naar dat van burger gebracht heeft.

De Raad voor Brusselaars van Buitenlandse Herkomst heeft daaropvolgend, zijn doelstellingen tot deze nieuwe realiteit aangepast. Hoewel de RBBH in de eerste plaats nog steeds ijvert voor de deelneming van  vreemde bevolkingsgroepen aan het openbaar leven en aan de uitoefening van het burgerschap, streeft het nu ook tevens naar van gelijke rechten, plichten en kansen van elk individu wat zijn of haar afkomst ook mag zijn, maar ook op het gebied van de strijd tegen gemeenschappelijke terugtrekking, discriminaties en vooroordelen.

Werking :

De statuten van de RBBH werden door de Gemeenteraad van de Stad Brussel, op 4 juli 1994 aangenomen.

De Raad van Brusselaars van Vreemde afkomst werd op 14 juni 1995 geïnstalleerd.

Hij zetelt op het Stadhuis.

Het werkingsreglement van de RBBH werd door het College van Burgemeester en Schepenen op 22 juni 1995, goedgekeurd.

De statuten werden door de Gemeenteraad tijdens de zitting van 30 april 2001 gewijzigd.

De Raad bestond, op 30 juni 2018, uit 17 effectieve leden op een maximum van 30.

De leden worden gekozen door het College van Burgemeester en Schepenen uit een lijst van kandidaten die voorgesteld worden na een breed geleide raadpleging, door de verenigingen die gevestigd en werkzaam zijn op het gemeentelijke grondgebied, die erkend  zijn door de gemeentelijke, regionale of gemeenschappelijke autoriteiten en die in hun statuten, een bijdrage tot de integratie van de bevolking van buitenlandse herkomst, voorzien.

De Raad heeft  als doel, alle vragen die zich stellen op het gemeentelijk vlak en waarvoor de Brusselaars van buitenlandse herkomst belangstelling hebben, te onderzoeken.

Het Bureau van de Raad is het uitvoerend orgaan; het is samengesteld uit de Voorzitter (aangesteld door het College), vijf leden (gekozen bij geheime stemming, door de RBBH in voltallige zitting, binnen zijn leden) en van de Secretaris van de Raad (aangesteld door het College).

Het Bureau is belast met :

 • het voorafgaand onderzoek van de zaken die te bespreken zijn in voltallige zitting;
 • het opstellen van de dagorde van de plenaire zittingen van de Raad;
 • het onderzoek van de problemen die hem door de RBBH zelf, zijn Voorzitter of de gemeentelijke overheid, voorgelegd worden
 • het opmaken van de algemene activiteitenplanning;
 • de coördinatie van de activiteiten geleid door de ambtenaren van de RBBH;
 • de vertegenwoordiging van de RBBH naar buiten toe;
 • de voorbereiding van het activiteitenverslag en het opmaken van budgettaire voorstellen die jaarlijks aan de RBBH en aan de gemeentelijke overheid voorgelegd worden.

Eén maal per jaar (1ste trimester van het burgerlijk jaar), brengt het Bureau verslag aan de Gemeenteraad, in openbare zitting, over de activiteiten, begroting en rekeningen van de RBBH.

De RBBH wordt volledig vernieuwd binnen de zes maanden die de vernieuwing van de Gemeenteraad volgen.

Hij komt minstens zes keer per jaar samen, in plenaire openbare zitting, op convocatie van zijn Voorzitter.

De Secretaris van de Raad wordt door het College van Burgemeester en Schepenen aangesteld ; hij stelt het proces-verbaal van de zittingen op en helpt de Voorzitter bij de uitvoering van de administratieve taken.

De RBBH kan specifieke en permanente werkgroepen oprichten, over voorwerpen die binnen zijn bevoegdheid vallen.

Hij heeft de mogelijkheid af en toe, verenigde werkgroepen te organiseren.

Hij organiseert en betaalt, via een budget toegekend door de Gemeenteraad, « Hulpateliers voor het Welslagen » in 16 Franstalige lagere scholen en in 7 Nederlandstalige lagere scholen van de Stad Brussel , gecoördineerd door een “Pedagogisch Toezicht”.

Hij heeft eveneens een sociale dienstenverlening opgericht welke gevestigd is in de Maurice Lemonnierlaan 162 te 1000 Brussel (Zuidpaleis) en verzekerd  wordt door twee medewerkers.

Lees meer...

Vertegenwoordigde verenigingen :

 • « Amicale Belgo Colombienne – Con Sabor Latino », Charles Ramaekersstraat 40 te 1020 Brussel ;
 • « Afrology », Ganzenweidestraat 37 te 1130 Brussel ; info@afrology.com
 • « Arthis - Maison culturelle belgo-roumaine », Vlaamsesteenweg 33 te 1000 Brussel; info@arthis.be
 • « Bruxelles Trait d'Union », Bonekruidlaan 11/1 te 1020 Brussel ;
 • « Centre de Coopération à la Politique de la Jeunesse Africaine (CCPJA) », Ommegangstraat 1 bus 1 te 1000 Brussel ;
 • « Centre culturel islamique ARRAYAN », Gmenebeemdenstraat 98 te 1120 Brussel ;
 • « Communauté Mauritanienne de Belgique (CMB) », Tribunestraat 10/12 te 1000 Brussel ;
 • « Codecipo Chili », Voldersstraat 15 te 1000 Brussel ; codecipo@hotmail.com
 • « CSC », Plétinckxstraat 19 te 1000 Brussel ;
 • « Coopération pour le Développement de Dalaba (CDD) », Poststraat 195 te 1030 Brussel ;
 • « L'Eglantine », Emile Van Ermengemlaan 25/1 te 1020 Brussel ;
 • « Entraide Bruxelles », Jacobs Fontainestraat 29 te 1020 Brusssel ;
 • « Femmes Prévoyantes Socialistes », Zuidstraat 118/120 te 1000 Brussel ;
 • « Ligne de Mire », Molenbeekstraat 89 te 1020 Brussel ;  lignedemireasbl@gmail.com
 • « Maison de l'Initiative Citoyenne (MIC) », Grotehertstraat 9/14 te 1000 Brussel ; contact@mic-hbi.be
 • « Union des Femmes Africaines », Meridiaanstraat 10 te 1210 Brussel.