Kandidatuuroproep ter vertegenwoordiging in de Brusselse Raad voor Culturele Diversiteit (BRCD)

Zaal GR

De missie van de Brusselse Raad voor Culturele Diversiteit (BRCD) als adviesraad is het bestuderen van gemeentelijke kwesties die Brusselaars in al hun culturele diversiteit aanbelangen. De adviesraad wordt verondersteld aanbevelingen te formuleren in alle gemeentelijke actiedomeinen met betrekking tot inclusie van de diverse groepen binnen de Brusselse samenleving.

Conform aan de statuten, dient de adviesraad hernieuwd te worden bij elke nieuwe Gemeenteraad.

Al is één van de objectieven van de nieuwe leden van de BRCD nog steeds om bewoners van buitenlandse afkomst te helpen deelnemen aan het publieke leven en hun burgerschap uit te oefenen,  profileert en positioneert het zich nu tevens in de strijd voor erkenning van gelijke rechten, plichten en kansen van elk individu, ongeacht zijn afkomst, alsook in de strijd tegen communitarisme, discriminaties en vooroordelen. 

De nieuwe leden van de BRCD zullen door het College van Burgemeester en Schepen van de Stad Brussel verkozen worden volgens de principes van de wet van 16 juli 1973 welke de bescherming van ideologische en filosofische standpunten garandeert. De verenigingen die op het grondgebied van de Stad vertoeven of er regelmatig actief zijn, die erkend worden door de gemeentelijke, regionale of communautaire instanties en in hun statuten voorzien om bij te dragen aan sociale inclusie, aan de emancipatie van gemeenschappen van buitenlandse afkomst of afkomstig uit migratie, zullen uitgenodigd worden om hun kandidatuur voor te leggen. De selectie zal rekening houden met een pariteit tussen mannen en vrouwen, jongere en oudere generaties en een culturele diversiteit binnen de samenstelling van de Adviesraad waarborgen opdat deze zo dicht mogelijk aansluit bij de bekommernissen van de verschillende gemeenschappen binnen de Stad.

Geïnteresseerde verenigingen worden uitgenodigd om een vertegenwoordiger te benoemen binnen deze Adviesraad. De kandidaturen, vervolledigd met een kopij van de identiteitskaart (of verblijfsvergunning) en een kopij van de statuten van de vereniging dienen ten laatste op 6 september 2019 opgestuurd te worden naar het Kabinet van Khalid ZIAN, Schepen van Huisvesting, Patrimonium en Gelijke Kansen  - Gebouw Continental – Emile Jacqmainlaan 1 – 1000 Brussel.

Alle nuttige details en voorwaarden : https://www.bruxelles.be/representants-cbdc